e-Service.doe.go.th ช่องทางแจ้งให้สิทธิ-รับสิทธิผู้พิการ

04 ธันวาคม 2022

กระทรวงแรงงาน เปิดช่องทาง e-service.doe.go.th แจ้งให้สิทธิ-รับสิทธิผู้พิการ มาตรา 35 ผ่านระบบ e-Service ของกระทรวงแรงงาน ใช้บริการสำหรับทั้งผู้พิการและนายจ้างได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565

ช่องทาง e-Service แจ้งให้สิทธิ-รับสิทธิผู้พิการ มาตรา 35

ช่วงเวลาที่ใช้งาน e-Service แจ้งให้สิทธิ-รับสิทธิผู้พิการ ได้

  • ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565

กระทรวงแรงงานเปิดระบบแจ้งให้สิทธิ-รับสิทธิผู้พิการ มาตรา 35 สร้างความเท่าเทียม

28 กันยายน 2565 - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม ควบคู่กับการขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ สามารถเข้าถึงโอกาส มีงาน มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ ตามนโยบาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

โดยล่าสุดกรมการจัดหางานได้เปิดให้บริการระบบการให้สิทธิและขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 ผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางาน อาทิ ระบบไทยมีงานทำ ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และระบบจัดหางานต่างประเทศ โดยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและคนพิการที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 35 สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565

“ระบบ e-Service การให้สิทธิและขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 จะช่วยให้ทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้พิการ สามารถแจ้งการให้และรับสิทธิได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิซ้ำซ้อน ด้วยระบบการจับคู่ (matching)

ดยผู้พิการที่ขอรับสิทธิ สามารถเลือกประเภทสิทธิที่ต้องการขอรับในระบบ และนายจ้าง/สถานประกอบการ เลือกให้สิทธิกับผู้พิการที่มีความประสงค์รับสิทธิในประเภทสิทธิตรงกันได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ และไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้ โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ โดยต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนดำเนินการ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคมของแต่ละปี ได้แก่

  1. การให้สัมปทาน
  2. จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
  3. จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ
  4. ฝึกงาน
  5. จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
  6. ล่ามภาษามือ
  7. การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

“การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมาช่วยจะทำให้เกิดความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้พิการ ในส่วนภาครัฐก็สามารถให้บริการประชาชนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิหากไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อช่วยดำเนินการได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว