ฎีกาความรัก นิยาม "ความรัก" โดยศาลฎีกา

04 ธันวาคม 2022

เมื่อปี พ.ศ. 2546 ศาลฎีกาไทยได้ตัดสินคดีอาญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6083/2546) โดยในคำพิพากษาดังกล่าวได้ให้นิยามของความรักไว้ดังนี้

"ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรักความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข การให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทำผิดและการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรัก จำเลยปรารถนาจะยึดครองผู้ตายเพื่อความสุขของจำเลยเอง เมื่อไม่สมหวังจำเลยก็ฆ่าผู้ตาย เป็นความผิดและการกระทำที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ของจำเลยโดยฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้ตายหาใช่ความรักไม่”