ความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

01 กุมภาพันธ์ 2023

บุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่ใช่สินค้าที่สามารถนำเข้าได้อย่างถูกกฎหมาย ความผิดที่เกี่ยวข้องกับ บุหรี่ไฟฟ้า จึงได้แก่ความผิดดังต่อไปนี้

ขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิด

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งว่าเป็นสินค้าที่เป็นอันตราย จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 29/8 วรรคสอง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยประกาศเป็นคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ได้ระบุว่า

“ช้อ 2 ห้ามขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติม บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว”

ดังนั้น การขายบุหรี่ไฟฟ้า จึงมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม มาตรา 56/4 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค

นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิด

กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร

เมื่อบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้า การนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจึงมักเป็นการลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ทำให้เป็นความผิดตามมาตรา 242 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560

ดังนั้น การนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า จึงมีโทษจําคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ริบของนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่

ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิด

การซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร เพราะเป็นการซื้อสินค้าที่พึงได้รู้ว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย

มาตรา 246 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า

มาตรา 246 ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจําทั้งปรับ

ดังนั้น การซื้อบุหรี่ไฟฟ้า จึงมีโทษจําคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ