มะม่วงล้ำเข้ามาในบ้านเพื่อนบ้าน มะม่วงเป็นของใคร?

04 ธันวาคม 2022

โดยทั่วไป เจ้าของที่ดินที่ปลูกต้นมะม่วงย่อมเป็นเจ้าของมะม่วงที่เกิดจากต้นนั้น รวมถึงกิ่งและผลที่ยื่นล้ำเข้าไปในที่ดินคนอื่นด้วย 

หากต้นมะม่วงยื่นเข้ามาในที่ดินของคุณ คุณจะตัดกิ่งหรือเด็ดผลมะม่วงที่รุกล้ำเข้ามาทันทีเลยไม่ได้ หากแต่ต้องแจ้งให้เจ้าของต้นมะม่วงมาจัดการเองก่อน 

ถ้าเจ้าของไม่มาจัดการภายในระยะเวลาอันสมควร คุณจะตัดหรือเด็ดมะม่วงที่รุกล้ำเข้ามาเองก็ได้ (มาตรา 1336 และ 1347 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 

แต่ถ้าผลมะม่วงหล่นลงมาเองตามธรรมชาติบนที่ดินของคุณ กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามะม่วงลูกนั้นเป็นของคุณ (มาตรา 1348 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)