ครม.เห็นชอบ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเติม 3 สาขาอาชีพ อัตราสูงสุด 715 บาท

01 กุมภาพันธ์ 2023

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเติม 3 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 17 สาขา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แรงงานฝีมือได้ รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม อัตราสูงสุด 715 บาท รอประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อให้มีผลตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะทำให้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพเพิ่มจาก 112 สาขา เป็น 129 สาขา

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คืออะไร?

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คือ อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนดขึ้น ในแต่ละอาชีพ ในแต่ละสาขา และในแต่ละระดับตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งโดยปกติจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป

31 มกราคม 2566 - คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเติม 3 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม รวมจำนวน 17 สาขา อัตราสูงสุด 715 บาท เพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามฝีมือ ทำให้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพเพิ่มจาก 112 สาขา เป็น 129 สาขา

โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแบ่งเป็นหมวดหมู่สาขาเพิ่มเติม ได้แก่ สาขาอาชีพดังต่อไปนี้

1. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 495 บาท/วัน

ช่างระบบปั๊มและวาล์ว

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 515 บาท/วัน

ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน

ช่างปรับ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน

ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน

ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 545 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 635 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 715 บาท/วัน

2. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 535 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 620 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 585 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรรถขุด

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 570 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 555 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรตัก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน

3. สาขาอาชีพภาคบริการ

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

พนักงานผสมเครื่องดื่ม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 475 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 525 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 600 บาท/วัน

การเลี้ยงเด็กปฐมวัย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 530 บาท/วัน

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 600 บาท/วัน

อนึ่ง หากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18-21 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพแล้ว จำนวน 112 สาขา โดยล่าสุดมีการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเติม สำหรับ 18 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม ตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เมื่อรวมกับอีก 17 สาขาใหม่ที่ ครม. มีมติเห็นชอบ จะทำให้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพรวมทั้งสิ้น 129 สาขา